Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja pijavice lekárskej a tovaru súvisiaceho s chovom a aplikáciou pijavice lekárskej, medzi spoločnosťou HIRUDO SK s. r. o. (ďalej len “predávajúci”) a jej obchodnými partnermi a zákazníkmi (ďalej len “kupujúci”).

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou HIRUDO SK s. r. o. a jej obchodnými partnermi a zákazníkmi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci
Predávajúcim je spoločnosť HIRUDO SK s. r. o., IČO: 55 115 012, DIČ: 2121883610, so sídlom spoločnosti: Dlhá 98/1, Stakčín, 067 61, Slovenská republika, zaoberajúca sa predajom pijavice lekárskej a tovaru súvisiaceho s chovom a aplikáciou pijavice lekárskej.

Kupujúci
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje potrebné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.

Podnikateľom sa rozumie:

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Individuálna zmluva predávajúceho s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmlúva
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu hirudo.online a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Bezpečnosť a ochrana informácii

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Viac o ochrane osobných údajov nájdete v osobitnej časti v súlade s nariadením GDPR na stránke Zásady spracovanie osobných údajov.

Otváracia doba
Objednávky predávajúci prijíma cez internetový obchod na internetovej adrese hirudo.online 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.

Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu a v závislosti od vývoja kurzu € voči zahraničným menám. Ak kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nie je realizovaná. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť u takéhoto tovaru vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, u ktorého k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné prostredníctvom elektronického obchodu na hirudo.online (ďalej len “e-shop”), alebo jeho jazykových lokalizácií.

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.

Objednávka online produktu – uzatvorenie zmluvy

Objednanie online produktov je možné až po zaregistrovaní objednávateľa na internetovej stránke hirudo.online a následným prihlásením sa do svojho účtu na stránke. Registrácia objednávateľa na tejto stránke je zadarmo.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej poskytovateľom na základe telefonickej alebo emailovej objednávky objednávateľa. K uzatvoreniu zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky.

V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, alebo objednávky z eshopu, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

Produktom sa na základe týchto VOP rozumie elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči poskytujúci vzdelávanie na internete ako sú videokurzy a videoškolenia, ku ktorému má objednávateľ možnosť získať prístup po zakúpení licencie a iné služby poskytovateľa, ktoré sú zverejnené alebo ponúkané na stránke hirudo.online, ku ktorým má objednávateľ možnosť získať prístup po zakúpení licencie.

Poskytovaním elektronického obsahu inak ako na nehmotnom nosiči sa rozumie poskytnutie prístupu k videokurzom na internete prostredníctvom prístupových kódov.

Začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na nehmotnom nosiči sa rozumie doručenie prístupových údajov poskytovateľom objednávateľovi.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov poskytovateľa a objednávateľa.

Licencia

Objednávateľ zaplatením ceny poskytovateľovi za poskytnutý elektronický obsah získava licenciu na zobrazovanie video produktov pre vlastnú potrebu na dobu zaplatenej licencie. Licencia je nevýhradná. Zakúpená doba platnosti licencie začne plynúť odo dňa aktivácie prístupu k zakúpenému elektronickému obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Licencia sa udeľuje objednávateľovi na jedno zariadenie. Licencia oprávňuje objednávateľa spúšťať video produkty na jednom zariadení.

Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť prístupové údaje (najmä heslá) inej osobe (fyzickej alebo právnickej). Objednávateľ nie je oprávnený použiť video produkty alebo akúkoľvek ich časť iným spôsobom ako je uvedené v predchádzajúcich článkoch týchto podmienok, predovšetkým nemôže vyhotovovať rozmnoženiny video produktov alebo akúkoľvek ich časť prenajímať, požičiavať, zdieľať, rozširovať, verejne zobrazovať, verejne prenášať, upravovať, spracovávať alebo umožniť tretím osobám ich využitie akýmkoľvek spôsobom. Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť iným subjektom sublicenciu ani postúpiť licenciu tretej osobe.

Elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči ako sú videá, texty, obrázky, nachádzajúci sa na stránke hirudo.online je majetkom poskytovateľa, ku ktorému vykonáva majetkové autorské práva. Objednávateľ berie na vedomie, že používanie tohto elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči podlieha zákonu č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Neoprávnený zásah do autorských práv poskytovateľa môže byť postihovaný v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.,. V prípade, ak objednávateľ poruší alebo ohrozí autorské práva, môže mu vzniknúť okrem iného povinnosť uhradiť poskytovateľovi spôsobenú nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť mu primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať jeho bezdôvodné obohatenie.

Ukončenie licencie. Licencia je platná a účinná dňom pripísania ceny na účet poskytovateľa. Licencia zaniká nasledujúcimi spôsobmi:
a) uplynutím zakúpenej doby platnosti licencie
b) odstúpením od zmluvy zo strany poskytovateľa v prípadoch, ak dôjde k porušeniu licenčných podmienok alebo autorských práv alebo k inému podstatnému porušeniu povinností objednávateľa stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo k nepodstatnému porušeniu povinností, pričom nie je na výzvu poskytovateľa vykonaná do 5 dní náprava tohto nepodstatného porušenia povinností
c) zánikom objednávateľa, ktorý je právnickou osobou, alebo smrťou objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou

Sprístupnenie produktov

Poskytovateľ je povinný po zakúpení licencie sprístupniť objednávateľovi produkty v objednanom množstve.

Poskytovateľ spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je najviac 5 pracovných dní odo dňa pripísania ceny na účet poskytovateľa.

Ak poskytovateľ nemôže objednávateľovi objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať objednávateľa a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej ceny zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom automaticky zaniká.

Objednávateľ berie na vedomie, že spustením prezerania zakúpeného elektronického obsahu resp. produktu počas platnosti získanej licencie udeľuje poskytovateľovi súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu.

Odstúpenie objednávateľa od zmluvy na zakúpený online produkt

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a získania licencie, ale iba v tom prípade, ak sa ešte nezačalo poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy poskytovateľa jednoznačným vyhlásením v písomnej forme, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adresu poskytovateľa uvedeného v týchto VOP.

Po odstúpení od zmluvy vráti poskytovateľ objednávateľovi všetky platby, ktoré uhradil objednávateľ v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú objednávateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady objednávateľom, ak objednávateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Pre odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľov – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

Objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ak poskytovateľovi udelí poskytovateľom vyžiadaný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie.

Odstúpenie objednávateľa od zmluvy na zakúpený tovar

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade § 53 ods 7 obč. zákonníka odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť toto právo, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu (v súlade s § 458 ods. 1 obč. Z). Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 30 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

Nevyčistený tovar alebo inak znečistený a nezodpovedajúci hygienickým štandardom nie je predávajúci povinný prijať na reklamáciu!

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či suma bude odobratá v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods. 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že je kupujúci podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (osobných údajov v zmysle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov).

Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Dodacie podmienky

Osobný odber:
Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Zasielanie prepravnou službou – SR:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať Slovenskou poštou, a alebo pomocou služby PPL. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránkach hirudoterapia.online, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 09. 11. 2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.


REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok je platný od 09.11.2021. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na hirudoterapia.online.

Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je spoločnosť HIRUDO SK s. r. o. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.

Prevzatím tovaru u podnikateľa je okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi. V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru prevzatie od dopravcu.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo predajka – ďalej len záručný list) sa zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo … ).

Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov * pre spotrebiteľa ** na tovar a 6 mesiacov na vykonanú prácu. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka). Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov alebo 6 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záruke neplatí u živých zvierat, teda konkrétne u pijavíc lekárskych.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zák. č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a zák. č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom znení, s prihliadnutím na upresnenie v tomto reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu v dohode s kupujúcim skrátiť, nie však menej ako na 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji veci. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

** U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre neho platí podľa zákona.

Záručné podmienky

II. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo spoločnosti HIRUDO SK s. r. o., na adrese M.R. Štefánika 1831/46, Dolný Kubín, 02601, Slovenská republika

III. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

IV. Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom poruchy). Pre uvedenie závady odporúčame písomnú formu.

Ak je kupujúci spotrebiteľ:
Zhoda s kúpnou zmluvou

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

– Ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

– Ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké právo spotrebiteľovi patrí, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne sa opäť. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby, brániace jeho riadnemu používaniu.

– Ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje spotrebiteľ výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie .

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Ak je kupujúci podnikateľ:
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť úprava vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (tj spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.

Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. batérie …), je jeho životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak.

Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať na uvedené skutočnosti, pretože záruka sa podľa § 619 ods. 2 obč. z. nevzťahuje na opotrebovanie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku.

Spoločnosť HIRUDO SK s. r. o..

Vypracované v súlade s občianskym zák. 40/1964 Zb. § 598, 616 – 627 a zák. 250/2007 Z. z., oba v znení noviel.